write-protect | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

write-protect

  1. Administrator

    Hướng dẫn Hướng dẫn kiểm tra USB Flash và nạp lại FW cho USB ( sửa lỗi Insert disk in drive, Write-protect...

    Bài viết sau đây chia làm 2 phần chính: I/ Phần 1: Kiểm tra tốc độ đọc/ghi của USB Flash II/ Phần 2: Cấu tạo và cách thức sửa lỗi mềm USB (Nạp Firmware USB Flash các dòng khác nhau) III/ Phần 3: Một số lỗi thường gặp (cách sửa liên quan đến phần cứng) PHẦN I: KIỂM TRA TỐC ĐỘ READ/WRITE USB...
Top