windows mobile | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows mobile

  1. Cloud

    Microsoft đã giết chết Windows Phone như thế nào

    Microsoft nói Windows Phone chết vì không lập trình viên nào muốn viết ứng dụng, vậy đâu là sự thật? Lập trình viên hay do văn hoá công ty không thay đổi. Windows Phone đã chết! Ngay cả giám đốc điều hành Satya Nadella cũng khẳng định mảng kinh doanh smartphone không còn là trọng tâm của...
Top