windows 11 23h2 ra mắt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows 11 23h2 ra mắt

  1. VNZ-NEWS

    Windows 11 23H2 sẽ tích hợp Microsoft Copilot AI GPT4 miễn phí

    Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 07 năm 2023, Trước những tin đồn về việc ngừng phát triển Windows 11 để tập trung cho Windowws 12, Mới đây Microsoft đã xác nhận sẽ tung ra phiên bản cập nhật Windows 11 23H2 vào quý IV năm nay, đây là bản cập nhật lớn thường niên thứ hai của hệ điều hành Windows11...
Top