windows 11 22h2 chính thức | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows 11 22h2 chính thức

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft chính thức phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên Windows 11 22H2

    Vn-Z.vn ngày 21 tháng 9, Microsoft vừa thông báo rằng "Bản cập nhật Windows 11 2022" sẽ phát hành tại hơn 190 quốc gia / khu vực vào ngày hôm nay. Số phiên bản cập nhật là 22621.521 , tất cả người dùng có thể tải xuống trên trang web chính thức của Microsoft Hệ điều hành Windows 11...
Top