windows 10 fall creators | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows 10 fall creators

  1. Cloud

    Tắt tính năng tự bật lại ứng dụng đã mở khi khởi động lại Windows 10 Fall Creators Update

    Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update mang đến khá nhiều thay đổi. Dù không thay đổi toàn bộ hệ điều hành nhưng Microsoft lại tinh chỉnh những thứ quen thuộc mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy. Một trong số đó là khả năng tự động bật lại ứng dụng cuối cùng đã mở trong lần tắt máy gần nhất...
Top