windows 10 fall creators update | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows 10 fall creators update

  1. Cloud

    Microsot đã hoàn thành bản vá lỗi cuối cùng trước khi phát hành chính thức Fall Creators Update

    Microsoft đã gửi đến người dùng bản cập nhật và sửa lỗi cuối cùng dành cho Windows 10 Fall Creators Update, build 16299.19. Bản cập nhật mới lần này nhằm cải thiện và sửa các lỗi còn lại trong hệ điều hành trước khi chính thức ra mắt vào thứ ba tuần sau ngày 16/10. Một số tính năng của bản cập...
  2. Cloud

    Microsoft Windows 10 Fall Creators Update tháng 11/2017

    17/10 tới đây Microsoft sẽ bắt đầu gửi bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update đến tất cả người dùng. Microsoft vừa xác nhận bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update sẽ được gửi đến người dùng toàn cầu từ ngày 17/10. Thời điểm này chậm hơn dự kiến một tháng, đặc biệt khi các quan chức...
Top