windows 10 creators update | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windows 10 creators update

  1. Cloud

    Microsoft chính thức khai tử phiên bản Windows 10 Creators Update (1703)

    Cùng với việc phát hành Windows 10 October 2018 Update trong thời gian tới, Microsoft cũng sẽ chính thức khai tử hay ngừng hỗ trợ cho phiên bản Windows 10 Creators Update (1703) từ ngày hôm nay, tức 9/10/2018 sau hơn một năm phát hành. Theo lộ trình cập nhật và khai tử các bản cập nhật...
  2. Cloud

    Windows 10 vẫn được cung cấp miễn phí khi Fall Creators Update đã phát hành

    Thời điểm 2015, khi Microsoft chính thức phát hành Windows 10, công ty đã cho phép người dùng sử dụng hoàn toàn miễn phí nếu nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8.1 bản quyền trong vòng 12 tháng kể từ khi phát hành. Mặc dù chương trình đã kết thúc vào tháng 7 năm 2016, tuy nhiên hiện tại, sau...
Top