win 8.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

win 8.1

  1. tramanh89xd

    Thảo luận Lịch sử các phiên bản Windows từ xưa đến nay

    Như các bạn đã biết, Windows là hệ điều hành phổ biến, được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới và cũng khá quen thuộc với các bạn đúng không. Từ hồi mới biết máy tính mình đã được sử dụng Windows 98 đầu tiên, sau đó là Windows XP, Windows 7 rồi Windows 10. Nếu bạn nào dùng qua thì chắc...
Top