win 10 mini | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

win 10 mini

  1. N

    [Cần giúp đỡ] Lỗi win 10 làm mất phân vùng ổ cứng

    Con laptop của em cứ cài win 10 hoặc ghost win 10 vào là bị lỗi mất phân vùng, kể cả là dùng win 10 mini. Trước đây, khi em dùng usb boot để vào win 10 mini thì quay lại win 7 còn lại có 2 phân vùng C và D, mất phân vùng E. Dùng phần mềm cứu hộ dữ liệu thì recovery lại được phân vùng E nhưng nếu...
Top