webcam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

webcam

  1. pepePE

    Webcam này có hình dạng giống mắt người, di chuyển nhãn cầu để nhìn xung quanh và thậm chí nhấp nháy

    Sau một năm bùng nổ về gọi điện video và làm việc từ xa, mọi thứ dường như đã được thiết lập theo "tiêu chuẩn mới". Webcam tốt hơn, cách sử dụng máy ảnh DSLR làm webcam và phần mềm ngày càng thông minh. Nhưng có nhiều thứ khác, như webcam mới có tên Eyecam này mô phỏng mắt người một cách thực tế...
  2. Cloud

    Hướng dẫn xem ứng dụng nào đang sử dụng Webcam trên máy tính

    Trường hợp bạn tò mò muốn biết ứng dụng nào đang ngầm sử dụng Webcam, hãy tải về công cụ miễn phí của Microsoft là Process Explorer để kiểm tra, tính năng của công cụ này mạnh mẽ hơn Window Task Manager thông thường. Bước 1: Tìm tên của webcam Thông tin này sẽ hiển thị tại mục Device Manager...
Top