vinfast quý 2 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

vinfast quý 2 2023

  1. VNZ-NEWS

    VinFast đã giao 9.535 xe trong quý 2, tăng hơn gấp đôi so với quý trước

    Vn-Z.vn Ngày 19 tháng 09 năm 2023, Theo Reuters, hãng sản xuất xe điện VinFast của Việt Nam cho biết, họ đã giao hàng 9.535 chiếc xe trong quý 2, tăng gấp đôi so với quý 1 và công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào ngày 21 tháng 9; tổng số lượng xe giao trong nửa đầu năm nay là 11.315...
Top