vietjet | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

vietjet

  1. rs_lyly2009

    Truyền thông thương hiệu không chỉ là câu chuyện Viral

    Một chia sẻ về vụ Vietjet Airl trình diễn Bikini trên chuyến đón U23 Việt Nam về nước: "Thật ra concept Tuần lộc Noel của VJA đâu có tệ, chỉ tệ vì các bạn không biết thế nào là sự tinh tế và phù hợp. Marketing Team của VJA đã nghĩ gì khi sử dụng "fake version" này cho việc Chào đón đội tuyển...
Top