unity runtime thu phí | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

unity runtime thu phí

  1. VNZ-NEWS

    Unity đưa ra lời xin lỗi sâu sắc và sẽ thay đổi chính sách "phí vận hành"

    Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 09 năm 2023, Unity đã có phản hồi mới nhất trên Twitter về chính sách tính phí: "Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự hỗn loạn và lo lắng do chính sách tính phí được thông báo vào thứ Ba. Chúng tôi đang lắng nghe, đàm phán với các thành viên trong nhóm, cộng đồng, khách hàng...
Top