uc browser | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

uc browser

  1. VNZ-NEWS

    Safari chiếm vị thứ hai thị phần trình duyệt toàn cầu trong tháng 3 năm 2023

    Vn-Z.vn ngày 01 tháng 04 năm 2023, Tổ chức nghiên cứu thống kê statcounter đã công bố báo cáo tháng 4 năm 2023, tiết lộ số liệu thống kê mới nhất về "cuộc chiến trình duyệt toàn cầu . Tổng thị thần trình duyệt Theo thống kê của statcounter , Trình duyệt Chrome đứng đầu danh sách vào tháng...
  2. Cloud

    Trình duyệt của Alibaba bị Google cấm cửa vì nghi trộm dữ liệu

    Trình duyệt UC Browser của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba vừa bị gạch tên khỏi kho ứng dụng Google Play. Cả Google và UC Browser đều không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào. Tuy nhiên, động thái loại bỏ trình duyệt UC Browser khỏi Google Play chỉ có thể xuất phát từ...
Top