trình duyệt chrome | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

trình duyệt chrome

  1. J

    Hỏi/ Thắc mắc Chuyển User data google chrome sang ổ khác ?

    Các ace cho em hỏi ổ C em lỡ mua con SSD 120gb nhỏ quá mà các file chứa profile của cái Chrome của em nặng quá tận gần 60gb mà giờ cài lại win để giải phóng ổ C thì đống user data có copy sang chỗ khác copy lại vẫn bị đăng nhập ở 1 số trang web mà em k thể đăng nhập lại từ đầu lại được ạ :'( Giờ...
  2. L

    Hỏi/ Thắc mắc Làm sao để tắt thông báo Facebook trên trình duyệt Chrome?

    Các trình duyệt mới đều đưa ra các tính năng thông báo trên màn hình vô cùng cùng tiện lợi tới người dùng, đặc biệt là Chrome. Người dùng sẽ luôn cập nhập được bạn có thể cập nhật được những tin nhắn mới từ Facebook ngay cả khi bạn không truy cập. Tuy nhiên, đôi khi việc nhận quá nhiều thông...
Top