tinh tinh sử dụng chiến thuật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tinh tinh sử dụng chiến thuật

  1. VNZ-NEWS

    Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện loài tinh tinh sử dụng chiến thuật trinh sát

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện một đàn khỉ đen sống tại Cộng hòa Bờ Biển Ngà có thể sử dụng chiến thuật quân sự phổ biến trong chiến tranh con người nhằm thu thập thông tin về nhóm khỉ kẻ địch. Khỉ đen, là loài có quan hệ họ hàng gần gũi với con...
Top