thu thue facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thu thue facebook

  1. Cloud

    TP.HCM truy thu thuế người bán hàng trên Facebook

    Cục Thuế TP.HCM đã gửi 6.232 giấy mời trên 16.534 chủ trang web và tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Việc thu thuế các cá nhân kinh doanh trên Facebook đang gặp nhiều khó khăn Theo Cục Thuế TP.HCM, thực hiện việc quản lý kinh doanh thương mại điện tử, ngoài việc...
Top