thủ đoạn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thủ đoạn

  1. NEXTVNZ

    Chia sẻ Cướp địa điểm trắng trợn trên Google Maps? SEO bằng mọi giá?

    Một vụ cướp địa điểm trắng trợn trên Google Maps của một cơ sở giáo dục Beta Education (Học toán cùng Beta) thay vì tạo địa điểm mới cho cơ sở kinh doanh của mình thì tìm cách chiếm đoạt các địa điểm có sẵn, đã có nhiều lượt đánh giá tốt sau đó di chuyển về vị trí của cơ sở mình, đổi tên thành...
Top