thông số xiaomi smart air fryer pro 4l | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

thông số xiaomi smart air fryer pro 4l

  1. VNZ-NEWS

    Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L nồi chiên không dầu thông minh đa năng

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023 – Hôm nay, thương hiệu công nghệ hàng đầu Xiaomi chính thức giới thiệu sản phẩm Nồi chiên không dầu thông minh Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L tại thị trường Việt Nam. Thông qua các công nghệ vượt trội như thiết kế cửa sổ trong suốt, lưu...
Top