thomson reuters | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

thomson reuters

  1. VNZ-NEWS

    Tập đoàn Thomson Reuters bị rò rỉ 3TB dữ liệu nhạy cảm do cấu hình sai

    Vn-Z.vn Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Thomson Reuters là tập đoàn truyền thông , tài chính đa quốc gia, vừa bị rò rỉ cơ sở dữ liệu mở với nhiều dữ liệu nhạy cảm của khách hàng và các công ty, bao gồm cả mật khẩu máy chủ của bên thứ ba ở định dạng văn bản. Những kẻ tấn công có thể sử dụng các chi...
  2. Administrator

    ASUS được Vinh Danh trong Top 100 Hãng Công Nghệ Hàng Đầu Thế Giới 2018 Thomson Reuters

    ASUS vinh dự thông báo về việc có tên trong danh sách Top 100 Hãng Công Nghệ Hàng Đầu Thế Giới 2018 do Thomson Reuters công bố. Danh sách này ghi nhận những tên tuổi trong ngành công nghệ có tổ chức vận hành tốt nhất và thành công nhất về mặt tài chính trong ngành, qua đó khích lệ những công ty...
Top