thiết kế | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

thiết kế

  1. phanchi123

    Hướng dẫn và Thảo luận Hướng dẫn dựng mái nhà trong Autocad

    Video chia sẻ cách thực hiện bản vẽ Autocad một mái nhà với các lệnh: Line, Arc, Divide, Offset, Change. Trung tâm tin học Kiến trúc- Đồ họa Hyarch chúc các bạn thực hiện thành công và có những khám phá thú vị với môn Autocad với tính ứng dụng cao trong công việc.
  2. phj4nhpr09xx

    Thiết kế & Đồ họa VariCAD 2021 v2.07 Full - Ứng dụng thiết kế đồ họa 2D, 3D

    VariCAD là ứng dụng dành cho ngành thiết kế cơ khí. Ứng dụng giúp người dùng tạo ra các mô hình 2D, 3D và cung cấp thêm các thông số về hình học, cho phép thiết kế hệ thống vỏ và đường ống. VariCAD cung cấp cho người dùng khả năng thiết kế những mô hình 2D và 3D. Hơn nữa...
Top