teardown iphone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

teardown iphone 12

  1. V

    Clip teardown ( mổ bụng) đầu tiên iPhone 12 sử dụng băng tần Qualcomm X55

    (Vn-Z.vn) ngày 22 tháng 10, Hiện Apple vẫn chưa giao iPhone 12 mới đến người dùng phổ thông , chỉ một số kênh báo chí, reviews mới có sản phẩm dùng trước. Ngày mai , iPhone 12 mới đến tay người tiêu dùng, nhưng bây giờ trên mạng xã tại Trung Quốc đã xuất hiện video tháo dỡ iPhone 12 , cho phép...
Top