tạo qr code | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tạo qr code

  1. Cloud

    Tạo QR code ngay trên iPhone

    Mã QR là viên ngọc quý mà nhiều người còn chưa nhìn ra giá trị. Chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Sau khi quét, chúng đưa bạn đến một website, giúp bạn tải một tập tin hay thậm chí hiển thị cả đoạn văn bản. Mã QR còn được dùng trong thanh toán di động, vô cùng tiện lợi. Với...
Top