tầm nhìn dell 2024 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tầm nhìn dell 2024

  1. VNZ-NEWS

    Tầm Nhìn Của Dell Technologies Trong Năm 2024: Sự Phổ Cập Của AI, Sự Mở Rộng Của Vùng Biên Hiện Đại Và Tầm Quan Trọng Của Zero Trust

    Việt Nam, Ngày 07 tháng 12 năm 2024 – Dell Technologies đã tổ chức hội thảo trực tuyến Visions 2024 tại khu vực APJ với sự dẫn dắt bởi ông John Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Dell và ông Peter Marrs, Chủ tịch của Dell tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản. Sự kiện nhấn mạnh...
Top