system preferences | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

system preferences

  1. Cloud

    7 thủ thuật sử dụng hiệu quả System Preferences trên macOS

    Nếu muốn tùy biến các thành phần cũng như tính năng của macOS, chắc chắn bạn sẽ cần đến System Preferences. Lưu ý: Mục thứ 2 trong bài viết yêu cầu truy cập vào thư mục System Library (Macintosh HD -> System -> Library). Thư mục này chứa các dữ liệu quan trọng để macOS hoạt động, tốt nhất là...
Top