system preferences | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

system preferences

  1. Cloud

    7 thủ thuật sử dụng hiệu quả System Preferences trên macOS

    Nếu muốn tùy biến các thành phần cũng như tính năng của macOS, chắc chắn bạn sẽ cần đến System Preferences. Lưu ý: Mục thứ 2 trong bài viết yêu cầu truy cập vào thư mục System Library (Macintosh HD -> System -> Library). Thư mục này chứa các dữ liệu quan trọng để macOS hoạt động, tốt nhất là...
Top