ssl | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ssl

  1. LL Stylish

    Cập nhật Chrome 68, Website sử dụng HTTP bị đánh dấu "Không bảo mật-Not Secure"

    Google đã chính thức tung ra bản cập nhật mới nhất cho trình duyệt web Chrome 68, hiển thị tất cả website sử dụng HTTP là “Không bảo mật” – “Not secure”. Trước đây, Chrome cũng đã cho hiện cảnh báo này đối với một số trang HTTP khi có form điền thông tin, nhưng kể từ ngày hôm nay, tất cả...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Cài đặt chứng chỉ HTTPS miễn phí của Let's Encrypt cho website của bạn

    Cài đặt chứng chỉ SSL cho server Ubuntu Trước đây mình sử dụng CloudFlare để lấy chứng chỉ HTTPS cho miền của mình, việc setup rất đơn giản tuy nhiên một số nhược điểm khi dùng CloudFlare mà mình thấy như hay bị downtime, bị ảnh hưởng vì IP chung, và sau khi setup thì cần đến 24h để chứng chỉ...
Top