ssd sn850 pcie 4.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ssd sn850 pcie 4.0

  1. VNZ-NEWS

    Western Digital phát hành SSD SN850 PCIe 4.0, tốc độ đọc lên đến 7GB/giây

    (Vn-Z.vn) ngày 8 tháng 10 , Hôm nay Western Digital đã phát hành SSD SN850 PCIe 4.0 với tốc độ đọc tuần tự lên đến 7GB / giây. WD Black SN850 là ổ SSD chuẩn PCIe 4.0 với tốc độ lên đến 7GBps, IOPS lên đến 1000K và các tùy chọn giá và dung lượng 500GB (130 đô la Mỹ), 1TB (240 đô la Mỹ) và...
Top