script | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

script

  1. tampm

    Hướng dẫn cài đặt Terraform và khởi chạy 1 kịch bản

    Terraform là gì ? Terraform là một công cụ giúp tự động hóa triển khai các kịch bản của bạn liên kết với Google (GCP), Amazon (AWS), Microsoft (Azure)… Đại khái là giúp bạn nhúng các code của mình để liên kết với cloud và chạy nó, hôm nay mình sẽ demo thử 1 kịch bản giúp bạn hiểu rõ về vấn đề...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Cơ bản về AutoIt: Giới thiệu, cài đặt, và sử dụng AutoIt.

    I, Giới thiệu: AutoIt - Automation and Scripting Language AutoIt v3 là một phần mềm miễn phí cơ bản giống như ngôn ngữ kịch bản được thiết kế để tự động hoá Windows GUI và kịch bản chung. Nó sử dụng một sự kết hợp của tổ hợp phím mô phỏng, chuột phong trào và cửa sổ/điều khiển thao tác để tự...
Top