sarahah | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

sarahah

  1. Cloud

    Ứng dụng Sarahah - Quá dễ dàng để bị đánh cắp thông tin cá nhân

    Ứng dụng Sarahah, một ứng dụng cho phép người dùng nhận những ý kiến feedback ẩn danh từ người khác đang gây bão trên mạng xã hội. Nhưng vừa qua, người ta phát hiện ứng dụng này đang lấy các thông tin danh bạ và mail của người dùng một cách trái phép. Những thông tin này được tải lên máy chủ...
Top