ryzen 7045 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ryzen 7045

  1. VNZ-NEWS

    AMD ra mắt bộ xử lý Ryzen 7045: tối đa 16 lõi , 32 luồng, tần số lên tới 5,4 GHz

    Vn-Z.vn Ngày 05 tháng 01 năm 2023 , Hôm nay AMD đã phát hành bộ xử lý chơi game dòng Ryzen 7045, có thông số kỹ thuật tương tự như dòng máy tính để bàn Ryzen 7000, với tối đa 16 lõi và 32 luồng có tần số lên tới 5,4 GHz. Bộ xử lý chơi game dòng Ryzen 7045 sử dụng kiến trúc Zen4, quy trình...
Top