runtime broker | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

runtime broker

  1. Cloud

    Runtime Broker là gì? Tại sao lại có tiến trình này trên Windows?

    Nếu từng phân vân tiến trình Runtime Broker là gì và tại sao lại xuất hiện trong Task Manager, hoặc có đôi khi lại ngốn CPU một cách đột ngột. Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời. Những giải thích căn bản về tiến trình Runtime Broker nằm trong loạt bài giải thích các tiến trình xuất hiện...
Top