root dien thoai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

root dien thoai

  1. Bảo Ngô SoT

    Hiểu rõ hơn về root trên hệ điều hành Android.

    Trước khi định nghĩa "root" là gì, ta cần tìm hiểu một số khía cạnh đặc trưng của hệ điều hành Android. Tôi sẽ cố gắng dịch một cách sát nghĩa nhất những thuật ngữ chuyên ngành, tuy nhiên tôi cũng xin mạn phép giữ lại các từ (mà theo tôi) không thể dịch. Permission Android là tên gọi của một...
Top