roaming mantis | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

roaming mantis

  1. Cloud

    Phần mềm độc hại Roaming Mantis tấn công smartphone tại châu Á

    Phần mềm độc hại này đang hoạt động rất mạnh mẽ, nó được thiết kế để đánh cắp thông tin người dùng và trao quyền kiểm soát thiết bị hoàn toàn cho kẻ tấn công. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện Roaming Mantis trên hơn 150 mạng lưới, chủ yếu ở Hàn Quốc, Bangladesh và...
Top