reddit bị tấn công | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

reddit bị tấn công

  1. Cloud

    Reddit bị tấn công, tin tặc phá được cả bảo mật 2 bước

    Theo TheHackerNews, rất có thể vụ tấn công xảy ra là vì tin tặc bất mãn với các chính sách khóa các tài khoản của mạng xã hội này, hoặc có hiềm khích riêng với chính các quản trị viên. Theo đó, tin tặc đã chiếm được quyền truy cập vào hệ thống có chứa bản sao lưu dữ liệu của người dùng, mã...
Top