quadro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

quadro

  1. Administrator

    Thương hiệu Quadro của Nvidia sẽ rút khỏi thị trường Card đồ họa

    Trước đây Vn-Z đã đưa tin , vào ngày 5/10, NVIDIA cho ra mắt hai card đồ họa chuyên nghiệp RTX A6000 và A40, cả hai đều sử dụng kiến trúc ampere mới nhất nhưng không có tiền tố Quadro. Theo AnandTech, Nvidia đã xác nhận rằng thương hiệu Quadro sẽ rút khỏi thị trường. Nvidia xác nhận...
  2. VNZ-ROAD

    Tổng hợp các vấn đề giữa Card đồ họa Quadro và Geforce ( GTX)

    Sự Khác Nhau Giữa Nvidia Quadro Và Nvidia GeForce Điểm khác biệt đáng chú ý thứ nhất của 2 dòng card này là card Nvidia Quadro ( dùng để thiết kế đồ họa còn card Nvidia GeForce dùng để chơi game Điểm khác biệt đáng chú ý thứ hai là giá thành Nvidia Quadro và Nvidia Geforce khá lớn do sự khác...
Top