pulse id | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

pulse id

  1. Cloud

    Pulse iD startup muốn thống lĩnh thị trường tài chính châu Á

    Theo Techopedia.com, geolocation - định vị người dùng, được định nghĩa là quá trình tìm kiếm, xác định và cung cấp vị trí chính xác của một máy tính hay một thiết bị mạng. Pulse iD, một start-up đang lên có trụ sở tại Hồng Kong, đang ứng dụng geolocation vào lĩnh vực dịch vụ tài chính với kỳ...
Top