plugin cho wordpress | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

plugin cho wordpress

  1. rs_lyly2009

    Cách tìm và cài đặt Plugin cho Wordpress

    Khác với theme, plugin bạn có thể không cần tới các plugin trả phí vì thư viện plugin miễn phí có sẵn đã rất tốt rồi nên ở đây mình sẽ tập trung vào việc tìm và cài plugin thông qua thư viện có sẵn. Cách tìm và cài plugin rất giống với cách cài theme, đó là bạn có thể cài qua 3 cách như cài...
Top