pixma | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

pixma

  1. Administrator

    Cộng đồng nhiếp ảnh Hà Nội chào đón sân chơi mới - Canon Image Square Giảng Võ

    Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2016 – Với mong muốn mang lại một sân chơi thú vị và bổ ích cho cộng đồng nhiếp ảnh Việt, ngày hôm nay công ty Canon Marketing Vietnam chính thức khai trương cửa hàng Canon Image Square Giảng Võ tại Hà Nội. Sự kiện mở ra một không gian “thưởng thức” và cảm nhận sản...
Top