phone x | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

phone x

  1. Cloud

    Tải nhạc chuông độc quyền của iPhone X: "Reflection"

    Ngoài những tính năng mới của iPhone X còn có âm thanh độc quyền "Reflection". "Reflection", tiếng Việt là "Phản Chiếu", sẽ thay thế "Opening" để trở thành nhạc chuông mặc định cho iPhone X. Đây cũng là lần đầu tiên mà Apple giới thiệu nhạc chuông như là một tính năng độc quyền của dòng iPhone...
Top