phần mềm cast màn hình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

phần mềm cast màn hình

  1. VNZ-NEWS

    Miễn phí 1 năm bản quyền AnyMP4 Phone Mirror 1.1.12 truyền hình ảnh từ iPhone, Android sang PC thời gian thực

    AnyMP4 Phone Mirror là phần mềm giúp bạn truyền (Cast) màn hình thời gian thực cùng âm thanh từ iPhone và Android lên PC. Phần mềm này hỗ trợ kết nối qua Wi-Fi, mã QR và mã PIN mượt mà, chất lượng cao không có độ trễ. AnyMP4 Phone Mirror tương thích với nhiều thiết bị iOS và Android, bao gồm các...
Top