painkiller | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

painkiller

  1. Cloud

    Games PC/ Laptop Trải nghiệm miễn phí Painkiller Hell game FPS kinh dị hấp dẫn

    Người chơi sẽ phải vượt qua khá nhiều màn chơi khác nhau tron Painkiller phiên bản 2017. Cốt truyện của Painkiller được chia ra thành nhiều chương tách biệt, và mỗi chương đều có khá nhiều màn chơi, và địa điểm của mỗi màn chơi đều được thiết kế theo nhiều đề tài khác nhau, như lâu đài, tu viện...
Top