nhật thực | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nhật thực

  1. anhtuanpham87

    10h45 phút ngày 21/6 nhật thực hình khuyên

    Nhật thực hình khuyên sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2020. Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời, do đó hoàn toàn hoặc một phần Mặt Trăng che khuất Mặt Trời tại một số nơi trên Trái Đất Nhật thực hình khuyên lần này sẽ trải rộng từ Trung Phi, vượt qua Bán đảo Ả...
  2. Administrator

    Những bức ảnh đẹp nhất về hiện tượng Nhật Thực 2017

    Thứ Hai ngày 21 tháng 8, 2017, nhật thực toàn phần xảy ra tạo thành một dải liên tục kéo dài trên toàn Hoa Kỳ. Ở các nước khác sẽ nhìn thấy hiện tượng nhật thực này là nhật thực một phần. Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua đường nối Trái Đất và Mặt Trời, và hình ảnh che khuất Mặt Trời một...
Top