nhận diện hình ảnh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nhận diện hình ảnh

  1. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Xử lý và nhận diện hình ảnh với Google Cloud Vision

    Tình hình là mình đang research về các giải pháp xử lý và nhận diện hình ảnh cho dự án sắp tới, chủ yếu là về khả năng detect các object và con người, trích xuất các keywords, nhận diện địa danh... Một số ứng cử viên có thể kể đến như Google Cloud Vision (trả phí), Azure Vision (trả phí) và một...
Top