nhà máy sản xuất tại mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nhà máy sản xuất tại mỹ

  1. VNZ-NEWS

    Vinfast đầu tư 4 tỷ USD xây nhà máy sản xuất xe điện ở Mỹ

    Vn-Z.vn ngày 30 tháng 03 năm 2022, trên Twitter và fanpage chính thức của Tổng thống mỹ Biden đều chia sẻ thông tin VinFast đầu tư nhà máy sản xuất ô tô điện và pin ở Bắc Carolina , giai đoạn này của dự là 2 tỷ USD, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7/2024 với công suất ban đầu 150.000 xe/năm...
Top