nguyễn đức sơn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nguyễn đức sơn

  1. rs_lyly2009

    Content writing - viết cho ai đọc?

    Content writing - viết cho ai đọc? Có hai cách tiếp cận viết content. Viết cho khách hàng đọc. Một điều hiển nhiên. Vì content for business là sứ mệnh của các copywriter. Nhưng có cách tiếp cận nào khác không? Viết cho chính mình đọc trước thay vì chạy theo người đọc. Nhiều bài content hay...
  2. rs_lyly2009

    CHỒNG TÔI MÊ GÁI VÌ.....

    Đây là một ví dụ tiêu biểu về kỹ thuật viết headline (tiêu đề). Ví dụ này nằm trong 5/10 nguyên tắc viết tiêu đề khiến khách hàng không thể rời mắt. Các tiêu đề chiếm đến 90% hiệu quả của một mẫu quảng cáo. Đây là ý kiến của Albert Lasker, một guru của quảng cáo hiện đại. Ông ta nói điều này...
Top