não bộ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

não bộ

  1. Cloud

    Não bộ và máy móc: Quan hệ khó lường

    Neurotechnology (tạm dịch: Công nghệ thần kinh) có thể biến những ước mơ khoa học viễn tưởng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ông Miguel Nicolelis, một nhà tiên phong trong lĩnh vực này muốn chúng ta luôn thận trọng trước những gì công nghệ này có thể đem lại. Bài viết là lời của ông Miguel...
Top