meltdown | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

meltdown

  1. Cloud

    Cách bảo vệ máy tính của bạn khỏi lỗ hổng bảo mật Meltdown

    Lỗ hổng bảo mật Meltdown và Spectre đang gây hoang mang đối với cả ngành công nghiệp máy tính, khiến các nhà sản xuất cuống cùng tung ra các bản vá lỗi để bảo vệ khách hàng của mình. Hai lỗ hổng này ảnh hưởng lên hầu như mọi thiết bị được sản xuất trong vòng 20 năm trở lại đây, trong đó Meltdown...
Top