mediatek dimensity 8300 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

mediatek dimensity 8300

  1. VNZ-NEWS

    Geekbench GPU MediaTek Dimensity 8300 mạnh ngang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 11 năm 2023, MediaTek mới chính thức thông báo sẽ ra mắt bộ vi xử lý Dimensity 8300 vào chiều hôm nay (21/11) với khẩu hiệu chính thức là "Bingfeng Energy Efficiency, Super Evolution". ("Hiệu Suất Năng Lượng Bingfeng, Tiến Hóa Siêu Việt".) Theo thông tin từ GeekBench...
Top