lương tháng 13 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

lương tháng 13

  1. Cloud

    Lương tháng 13 vẫn là hình thức thưởng Tết phổ biến nhất

    Nội dung báo cáo này được dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của hơn 1800 người tìm việc và 400 chuyên gia nhân sự đến từ các doanh nghiệp, thuộc cơ sở dữ liệu người dùng của trang tin tuyển dụng VietnamWorks. Theo đó, trong top 3 hình thức thưởng Tết được người lao động mong đợi nhất cũng như...
Top