liên minh an toàn an ninh mạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

liên minh an toàn an ninh mạng

  1. VNZ-NEWS

    Cốc Cốc tham gia sáng lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng

    Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng do Cốc Cốc cùng 7 doanh nghiệp công nghệ Việt hàng đầu hôm nay đã được sáng lập, hướng tới mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân...
Top